awans zawodowy
Blog > Komentarze do wpisu
PROGRAM ZAJ势 WYR覹NAWCZYCH Z MATEMATYKI

Zofia Ga砶a

S.P. Drzewica

2005/2006

PROGRAM

ZAJ势 WYR覹NAWCZYCH Z MATEMATYKI

DLA UCZNI覹 KLASY V

Praktyka szkolna wykazuje, 縠 w poszczeg髄nych klasach s uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych, kt髍zy maj problemy z przyswojeniem podstawy programowej dla danej klasy, kt髍ym na podstawie zalece poradni nale縴 obni縴 wymagania i dostosowa je do indywidualnych mo縧iwo禼i. W klasie Va jest a trzech takich uczni體 i dla nich organizuj spo砮cznie dodatkowe zaj阠ia umo縧iwiaj眂e opanowanie minimum programowego oraz doskonalenie technik rachunkowych. Uczniowie dla kt髍ych organizowane s zaj阠ia nie mog liczy na jak眐olwiek pomoc ze strony rodzic體, s zdane na samych siebie. Matematyka potrzebna jest ka縟emu i jest przedmiotem trudnym do uczenia si i trudnym do nauczenia bez zrozumienia elementarnych poj赕. Luki w wiadomo禼iach czy umiej阾no禼iach uniemo縧iwiaj prawid硂we funkcjonowanie podczas lekcji. Zaj阠ia s okazj do dodatkowych wyja秐ie ze strony nauczyciela, powtarzania i 鎤iczenia umiej阾no禼i podstawowych i rutynowych algorytm體 oraz rozwi眤ywania problem體, w潮czaj眂 w to stosowanie matematyki w 縴ciu codziennym.

Program ten napisa砤m z my秎 o uczniach klas pi眛ych maj眂ych wolniejsze tempo pracy, kt髍zy nie nad笨aj z opanowaniem materia硊. To im potrzebny jest program wyr體nuj眂y ich szans na pomy秎ne przej禼ie do nast阷nej klasy , jak r體nie pomy秎ne „ zdanie” pierwszego wa縩ego egzaminu w ich 縴ciu jakim jest „SPRAWDZIAN” po sz髎tej klasie.

Program jest podatny na modyfikacje i zmiany.

Dlaczego napisa砤m ten program?

Jakie s jego przes砤nia?

Cele wychowawcze zaj赕

:

• kszta硉owanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysi砶u intelektualnego

• wyrabianie systematyczno禼i, pracowito禼i i wytrwa硂禼i

• rozwijanie umiej阾no禼i pracy w grupie

• nauczanie przedstawiania rozwi眤a w spos骲 czytelny

• wyrabianie nawyk體 sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania b酬d體

• wdra縜nie do prawid硂wej organizacji pracy.

Cele dydaktyczne zaj赕

:

Tre禼i nauczania

• Uzyskanie sprawno禼i w prostym rachunku pami阠iowym, szacowaniu wynik體, stosowaniu algorytm體 dzia砤 sposobem pisemnym, dokonywaniu oblicze za pomoc kalkulatora.

• Rozwi眤ywanie prostych zada wymagaj眂ych u縴cia liczb lub wykorzystania w砤禼iwo禼i figur geometrycznych.

• Odczytywanie informacji z prostych wykres體 i diagram體 r罂nego typu.

• Formu硂wanie w j陑yku matematyki prostych problem體 spotykanych w 秗odowisku uczni體.

Metody, formy i 秗odki realizacji cel體

Zaj阠ia realizowane b阣 na zaj阠iach dodatkowych 1 godzin w tygodniu.

Ze wzgl阣u na fakt, i s to zaj阠ia dla uczni體 z dodatkowymi potrzebami nale縴 przy realizacji programu zwr骳i szczeg髄n uwag na :

• odej禼ie od metod s硂wnych na rzecz maksymalnego upogl眃owienia

• po硂縠nie nacisku na doskonalenie w praktyce wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki

• zach阠ania do nauki przez zabaw i gry edukacyjne

• stworzenie wszystkim dzieciom r體nych szans przez indywidualizacj tempa pracy i stopnia trudno禼i stawianych zada.

• u縴wanie prawid硂wej terminologii ale w spos骲 zrozumia硑 dla dzieci.

Ocenianie

Ze wzgl阣u na to, 縠 zaj阠ia wyr體nawcze s zaj阠iami nadobowi眤kowymi ocenianie wyst阷uje wy潮cznie w formie s硂wnej. Wykazuje mocne strony ucznia i pe硁i rol wy潮cznie wspieraj眂. Jest stosowane celem korygowania przekona, sprawno禼i i technik dzia砤nia. Daje ono informacj zwrotn, kt髍 nauczyciel mo縠 si pos硊縴 celem precyzyjnego dobierania metod nauczania i ich korygowania. B阣zie ona dokonywana w takim czasie, kiedy jeszcze mo縩a podj辨 na podstawie uzyskanej informacji korekt zabieg體 zastosowanych przez nauczyciela i uzyska na tej podstawie zmian stylu pracy ucznia.

Ewaluacja

1. Naturaln form ewalucji b阣zie poziom zadowolenia uczni體 z w砤snych dokona i umiej阾no禼i nabytych w czasie zaj赕.

2. Poczucie dobrze wykonanej pracy, a tak縠 zaanga縪wanie uczni體 daje nauczycielowi obraz efekt體 wsp髄nej pracy.

3. Wyniki osi眊ane przez uczni體 na lekcjach matematyki.

4. Analiza wynik體 uzyskanych przez uczni體 z tre禼i matematyczno-przyrodniczych na Sprawdzianie dla klas sz髎tych.

:

Opracowa砤: Z. Ga砶a

:
:
:

• liczby ca砶owite, dodawanie, odejmowanie, mno縠nie i dzielenie liczb ca砶owitych.

• liczby wymierne, dodawanie, odejmowanie, mno縠nie i dzielenie u砤mk體, zapisywanie u砤mk體 zwyk硑ch i wyra縠 dwumianowanych w postaci liczb dziesi阾nych; dodawanie, odejmowanie, mno縠nie i dzielenie liczb dziesi阾nych; obliczanie procentu danej liczby

• symbole literowe, zapisywanie prostych wyra縠 algebraicznych oraz obliczanie ich warto禼i liczbowych.

• zapisywanie tre禼i prostych zada w postaci r體na pierwszego stopnia z jedn niewiadom; rozwi眤ywanie prostych r體na z jedn niewiadom.

• zaznaczanie punkt體 o danych wsp蟪rz阣nych i odczytywanie wsp蟪rz阣nych punkt體 na p砤szczy糿ie.

• diagramy przedstawiaj眂e dane empiryczne, graficzne przedstawianie zale縩o禼i liczbowych.

• wielok眛y, ko硂 – rysowanie figur i okre秎anie ich w砤sno禼i; skala i plan.

• k眛, por體nywanie i mierzenie k眛體; rodzaje k眛體.

• obliczanie obwod體 i p髄 prostok眛體, tr骿k眛體 i trapez體.

• przyk砤dy odbi lustrzanych; o symetrii figury.

• prostopad硂禼ian, graniastos硊p prosty - modele bry, w砤禼iwo禼i, siatki, pola powierzchni wielo禼ian體, obj阾o舵 graniastos硊p體 prostych.

Osi眊ni阠ia

:

• uzupe硁ianie brak體 w wiadomo禼iach matematycznych

• praktyczne utrwalenie umiej阾no禼i zdobytych na lekcjach matematyki

• stymulowanie logicznego my秎enia

• analiza prostych zagadnie i problem體 matematycznych

• rozbudzenie zainteresowania matematyk

•wykazanie powi眤a mi阣zy poszczeg髄nymi dzia砤mi matematyki

• wykorzystanie zale縩o禼i i analogii matematycznych do 砤twiejszego zapami阾ywania

• rozwijanie umiej阾no禼i czytania tekstu ze zrozumieniem

• rozwijanie pami阠i oraz osi眊anie przez uczni體 sprawno禼i rachunkowej

• przygotowanie do korzystania z tekst體 u縴tkowych.

• u砤twienie uczniom rozwijania sprawno禼i umys硂wych oraz zrealizowania zada stawianych przed nimi w klasie pi眛ej oraz za rok na egzaminie zewn阾rznym

• wyj禼ie naprzeciw oczekiwaniom uczni體 i rodzic體

• wykorzystanie naturalnej ch阠i dziecka do nauki w formie zabaw i gier dydaktycznych

• wykorzystanie w砤snych do秝iadcze w prowadzeniu zaj赕 z uczniami maj眂ymi trudno禼i w nauce (u砤twiaj眂ych kszta硉owanie elementarnych poj赕)

• przygotowanie

uczni體 do sprawdzianu po sz髎tej klasie..
O SPECYFICZNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH (OBNI疎NIE WYMAGA)

WST蔖

wtorek, 30 maja 2006, zosiagalka