awans zawodowy
Blog > Komentarze do wpisu
PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI

Zofia Gałka

S.P. Drzewica

2005/2006

PROGRAM

ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI

DLA UCZNIÓW KLASY V

Praktyka szkolna wykazuje, że w poszczególnych klasach są uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych, którzy mają problemy z przyswojeniem podstawy programowej dla danej klasy, którym na podstawie zaleceń poradni należy obniżyć wymagania i dostosować je do indywidualnych możliwości. W klasie Va jest aż trzech takich uczniów i dla nich organizuję społecznie dodatkowe zajęcia umożliwiające opanowanie minimum programowego oraz doskonalenie technik rachunkowych. Uczniowie dla których organizowane są zajęcia nie mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony rodziców, są zdane na samych siebie. Matematyka potrzebna jest każdemu i jest przedmiotem trudnym do uczenia się i trudnym do nauczenia bez zrozumienia elementarnych pojęć. Luki w wiadomościach czy umiejętnościach uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie podczas lekcji. Zajęcia są okazją do dodatkowych wyjaśnień ze strony nauczyciela, powtarzania i ćwiczenia umiejętności podstawowych i rutynowych algorytmów oraz rozwiązywania problemów, włączając w to stosowanie matematyki w życiu codziennym.

Program ten napisałam z myślą o uczniach klas piątych mających wolniejsze tempo pracy, którzy nie nadążają z opanowaniem materiału. To im potrzebny jest program wyrównujący ich szansę na pomyślne przejście do następnej klasy , jak również pomyślne „ zdanie” pierwszego ważnego egzaminu w ich życiu jakim jest „SPRAWDZIAN” po szóstej klasie.

Program jest podatny na modyfikacje i zmiany.

 

 

 

 

Dlaczego napisałam ten program?

Jakie są jego przesłania?

Cele wychowawcze zajęć

:

• kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego

• wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości

• rozwijanie umiejętności pracy w grupie

• nauczanie przedstawiania rozwiązań w sposób czytelny

• wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów

• wdrażanie do prawidłowej organizacji pracy.

Cele dydaktyczne zajęć

:

Treści nauczania

• Uzyskanie sprawności w prostym rachunku pamięciowym, szacowaniu wyników, stosowaniu algorytmów działań sposobem pisemnym, dokonywaniu obliczeń za pomocą kalkulatora.

• Rozwiązywanie prostych zadań wymagających użycia liczb lub wykorzystania właściwości figur geometrycznych.

• Odczytywanie informacji z prostych wykresów i diagramów różnego typu.

• Formułowanie w języku matematyki prostych problemów spotykanych w środowisku uczniów.

Metody, formy i środki realizacji celów

Zajęcia realizowane będą na zajęciach dodatkowych 1 godzinę w tygodniu.

Ze względu na fakt, iż są to zajęcia dla uczniów z dodatkowymi potrzebami należy przy realizacji programu zwrócić szczególną uwagę na :

• odejście od metod słownych na rzecz maksymalnego upoglądowienia

• położenie nacisku na doskonalenie w praktyce wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki

• zachęcania do nauki przez zabawę i gry edukacyjne

• stworzenie wszystkim dzieciom równych szans przez indywidualizację tempa pracy i stopnia trudności stawianych zadań.

• używanie prawidłowej terminologii ale w sposób zrozumiały dla dzieci.

Ocenianie

Ze względu na to, że zajęcia wyrównawcze są zajęciami nadobowiązkowymi ocenianie występuje wyłącznie w formie słownej. Wykazuje mocne strony ucznia i pełni rolę wyłącznie wspierającą. Jest stosowane celem korygowania przekonań, sprawności i technik działania. Daje ono informację zwrotną, którą nauczyciel może się posłużyć celem precyzyjnego dobierania metod nauczania i ich korygowania. Będzie ona dokonywana w takim czasie, kiedy jeszcze można podjąć na podstawie uzyskanej informacji korektę zabiegów zastosowanych przez nauczyciela i uzyskać na tej podstawie zmianę stylu pracy ucznia.

Ewaluacja

1. Naturalną formą ewalucji będzie poziom zadowolenia uczniów z własnych dokonań i umiejętności nabytych w czasie zajęć.

2. Poczucie dobrze wykonanej pracy, a także zaangażowanie uczniów daje nauczycielowi obraz efektów wspólnej pracy.

3. Wyniki osiągane przez uczniów na lekcjach matematyki.

4. Analiza wyników uzyskanych przez uczniów z treści matematyczno-przyrodniczych na Sprawdzianie dla klas szóstych.

:

Opracowała: Z. Gałka

:
:
:

• liczby całkowite, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

• liczby wymierne, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków, zapisywanie ułamków zwykłych i wyrażeń dwumianowanych w postaci liczb dziesiętnych; dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych; obliczanie procentu danej liczby

• symbole literowe, zapisywanie prostych wyrażeń algebraicznych oraz obliczanie ich wartości liczbowych.

• zapisywanie treści prostych zadań w postaci równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą; rozwiązywanie prostych równań z jedną niewiadomą.

• zaznaczanie punktów o danych współrzędnych i odczytywanie współrzędnych punktów na płaszczyźnie.

• diagramy przedstawiające dane empiryczne, graficzne przedstawianie zależności liczbowych.

• wielokąty, koło – rysowanie figur i określanie ich własności; skala i plan.

• kąt, porównywanie i mierzenie kątów; rodzaje kątów.

• obliczanie obwodów i pól prostokątów, trójkątów i trapezów.

• przykłady odbić lustrzanych; oś symetrii figury.

• prostopadłościan, graniastosłup prosty - modele brył, właściwości, siatki, pola powierzchni wielościanów, objętość graniastosłupów prostych.

Osiągnięcia

:

• uzupełnianie braków w wiadomościach matematycznych

• praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki

• stymulowanie logicznego myślenia

• analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych

• rozbudzenie zainteresowania matematyką

•wykazanie powiązań między poszczególnymi działami matematyki

• wykorzystanie zależności i analogii matematycznych do łatwiejszego zapamiętywania

• rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem

• rozwijanie pamięci oraz osiąganie przez uczniów sprawności rachunkowej

• przygotowanie do korzystania z tekstów użytkowych.

• ułatwienie uczniom rozwijania sprawności umysłowych oraz zrealizowania zadań stawianych przed nimi w klasie piątej oraz za rok na egzaminie zewnętrznym

• wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców

• wykorzystanie naturalnej chęci dziecka do nauki w formie zabaw i gier dydaktycznych

• wykorzystanie własnych doświadczeń w prowadzeniu zajęć z uczniami mającymi trudności w nauce (ułatwiających kształtowanie elementarnych pojęć)

• przygotowanie

uczniów do sprawdzianu po szóstej klasie..
O SPECYFICZNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH (OBNIŻENIE WYMAGAŃ)

 

 

WSTĘP

wtorek, 30 maja 2006, zosiagalka

Polecane wpisy